Trafikförsäkring

Alla försäkringar du kan tänkas ha på ditt fordon har ett gemensamhetsnamn i motorfordonsförsäkring. Hur stort ditt skydd blir är beroende på vilka av dessa du väljer att teckna. En av dem är dock obligatorisk för att du ska få framföra ditt motorfordon, och det är trafikförsäkringen.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret – och inte är avställda – ska ha en trafikförsäkring (2 § Trafikskadelagen). Detta gäller även motordrivna fordon som saknar registreringsplikt, som flera motorredskap och mopeder.

Fordonets ägare ska skaffa trafikförsäkring för det samma dag han blir ägare. Den trafikförsäkring som den tidigare ägaren tecknat slutar gälla i och med ägarbytet.

Vad trafikförsäkringen täcker
Man kan säga att trafikförsäkringen i första hand skyddar dina medtrafikanter. Det kan vara andra fordon, personer eller saker som skadas på grund av dig. Din trafikförsäkring täcker även passagerare och förare i ditt fordon.

Kaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring
Trafikförsäkringen kompletteras lämpligen med en kaskoförsäkring. Om du tecknar kaskoförsäkring får du ersättning vid exempelvis brand, stöld och glasskador. Detta innebär ett visst mått av rättskydd samt räddning och assistans.

Men vill du ha en bilförsäkring som du kan känna dig helt trygg med bör du även lägga till vagnskadeförsäkring – vilket ger dig en hel bilförsäkring.
Denna bilförsäkring ersätter dig även för skador på bilen som du orsakat själv – eller där motparten inte kan hållas ansvarig (exempelvis vid smitning eller viltolyckor). Denna bilförsäkring kan även täcka yttre skadegörelse.

Vad gäller för en trafikförsäkring
När avgiften för en trafikförsäkring fastställs tar man endast hänsyn till vilken sorts fordon det är (exempelvis om det är en personbil, buss, motorcykel osv.) och användningssätt. Bilmodell och andra faktorer som i vanliga fall har betydelse för premien har ingen betydelse för trafikförsäkringen. Det betyder att din trafikförsäkring är lika hög för en rostig gammal Ford från -83 som för en helt ny Lamborghini.

Trafikförsäkringen gäller ofta, men inte alltid, utan självrisk. Det är vanligt att försäkringsbolag tar ut 1 000 kr extra i självrisk om föraren av fordonet är under 24 år.
Trafikförsäkringen har ett mycket högt nominellt maxbelopp.

Skatt på trafikförsäkring
2007 beslutade Riksdagen att införa en skatt på 32 % på trafikförsäkringen. Detta innebär att skatt har införts på trafikförsäkringspremierna för alla motordrivna fordon. Trafikförsäkringsavgiften, den avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, ska beskattas med 22 %.

En genomsnittlig premie för en privatägd personbil är innan den nya skatten infördes cirka 2 200 kronor. Med den nya skatten blir premien ungefär 2 900 kronor. I detta exempel ökar alltså premien med ungefär 700 kronor per år, eller runt 60 kronor per månad. Orsaken till den nya skatten är att Riksdagen tydligare vill koppla ihop skaderisken med kostnaden att färdas i trafiken.

Erfarenheter från andra länder visar att en högre försäkringspremie kan vara ett effektivt sätt att minska trafikolyckorna. I det system som fanns före lagändringen subventionerade lågrisktrafikanter trafikanter som tar stora risker i trafiken. En skatt på trafikförsäkringen leder till att de som har ett mer riskfyllt beteende får bära en större del av olyckskostnaderna.