Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är menad att ge ersättning till den som drabbas av skada på grund av en plötsligt, oförutsedd och yttre händelse. Denna ersättning kan gå till olika ändamål beroende på händelsens följder. Om det är bestående nedsättning av fysisk eller psykisk funktionsförmåga som är följden, kan ersättning för medicinsk invaliditet utgå.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Dessa skador kan vara allt från fall där man bryter ben eller blir förlamad till värmeslag, solsting och förfrysning. Hos en del försäkringsbolag kan olycksfallsförsäkringen till och med ge ersättning vid smitta som kommit av ett fästingbett.

En del olycksfallsförsäkringar betalar även ut vid det man kallar för ekonomisk invaliditet. Detta i fall då det inträffade leder till åtminstone 50 % bestående oförmåga att arbeta. Utöver detta kan man även få ekonomisk ersättning från sin olycksfallsförsäkring om skador lett till läkarkostnader som tandvård, rehabilitering, medicin mm.
I vissa fall kan olycksfallsförsäkringen betalas ut även när det inte varit några kostnader (s.k. ideella ersättningar). Exempel på detta kan vara ersättning för sveda och värk eller dödsfallsbelopp.

Flera olycksfallsförsäkringar och begränsningar
Det är möjligt att teckna flera olycksfallsförsäkringar och därmed få ut högre ersättning i fall av skada och olycka. Dock kan bara en kostnad bli ersatt en gång. Flera olycksfallsförsäkringar är användbart då en av försäkringarna når ett eventuellt maxbelopp och inte räcker för att täcka alla kostnader. Då kan en annan av olycksfallsförsäkringarna gå in och betala dessa.

Det är också viktigt att du sätter dig in i din olycksförsäkrings begränsningar. Dessa kan vara ganska omfattande i samband med sport, idrott och riskfyllda aktiviteter. Om du inte har beaktat dessa begränsningar kan det hända att försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning. Om du vill ägna dig åt dylika riskfyllda aktiviteter – och du ser att din olycksfallsförsäkring inte täcker dessa – bör du kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera tillägg till din olycksfallsförsäkring. Dessa blir troligen väsentligt dyrare, men du kan känna dig säkrare när du ägnar dig åt din aktivitet.

Olycksfallsförsäkring på jobbet
Många arbetsgivare tecknar gruppförsäkringar för alla anställda. Detta är starkt rekommenderat inom yrken där anställda är utsatta för risk. Dessa gruppolycksförsäkringar täcker olycksfall på jobbet och yrkesrelaterade sjukdomar. För att denna olycksfallsförsäkring ska gälla krävs att arbetsgivaren gjort ett arbetsavtal, att arbetstagaren utför arbetet åt arbetsgivaren, att arbetsgivaren har rätt att övervaka arbetet samt att arbetstagaren får en penninglön eller motsvarande vederlag för sitt arbete.

Olycksfallsförsäkring som täcker invaliditet
Den vanligaste orsaken till invaliditet hos förvärvsarbetande vuxna är olycksfall. Detta leder oundvikligen till ekonomiska påfrestningar. Även om Sverige har ett socialt skyddsnät så har det många brister som kanske kräver en olycksfallsförsäkring.

En olycksfallsförsäkring kan tecknas från den dag man fyller 1 år och löper vanligen på fram till 65 årsdagen. Ersättningsnivåerna kan vara antingen 20 eller 30 prisbasbelopp. 2008 var ett prisbasbelopp 41 000. Så nivå 2 ger en ersättning på 1 230 000 kronor.

Olycksfallsförsäkringens ersättningsnivåer är utformade utifrån invaliditetens omfattning. 10 % invaliditet ger 10 % av försäkringsbeloppet. Över 50 % invaliditet är ersättningsbeloppet ökande. Vid 100 % invaliditet är således ersättningen 200 % av försäkringsbeloppet.